Zakres prac

  • ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
  • ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
  • PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
  • PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
  • OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
  • NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
  • ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
  • WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
  • POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE
  • POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

Zapraszamy do współpracy